CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP


.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

 • Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 • Bà Đặng Thị Tuyết Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 • Ông Đặng Hùng Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT
 • Ông Nguyễn Mạnh Hà – Thành viên HĐQT
 • Bà Hoàng Thị Bưởi – Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

 • Bà Cao Thúy Nga – Trưởng ban
 • Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – Thành viên
 • Ông Nguyễn Trung Thành – Thành viên

BAN ĐIỀU HÀNH

 • Ông Phạm Phú Bình – Tổng Giám đốc 
 • Ông Nguyễn Cao Phong – Phó Tổng Giám đốc 
 • Ông Nguyễn Xuân An – Phó Tổng Giám đốc
 • Bà Hoàng Thị Trang Thu – Phó Tổng Giám đốc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 • Bà Nguyễn Phương Hạnh