CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP


.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

 • Bà Đặng Thị Tuyết Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 • Ông Đặng Hùng Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT
 • Ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
 • Bà Hoàng Thị Bưởi – Thành viên HĐQT
 • Bà Nguyễn Thuỳ Linh – Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

 • Bà Cao Thúy Nga – Trưởng ban
 • Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – Thành viên
 • Ông Nguyễn Trung Thành – Thành viên

BAN ĐIỀU HÀNH

 • Ông Phạm Phú Bình – Tổng Giám đốc Công ty
 • Ông Nguyễn Cao Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty
 • Ông Nguyễn Xuân An – Phó Tổng Giám đốc Công ty
 • Ông Tống Hồng Vũ – Phó Tổng Giám đốc Công ty
 • Bà Hoàng Thị Trang Thu – Phó Tổng Giám đốc Công ty
 •  

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 • Bà Nguyễn Phương Hạnh