KHÁCH HÀNG – SẢN PHẨM

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện trong những năm qua đã đảm nhận đến 70% khối lượng Tư vấn kỹ thuật và xây dựng các Dự án Bưu chính – Viễn thông – Tin học cho các đơn vị trong Ngành và nhiều công trình thuộc các Bộ và cơ quan ngoài ngành.

CÁC KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Bài viết này cũng có bằng ngôn ngữ English