Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước – Giai đoạn I

Cục Bưu điện TW

Khảo sát, lập thiết kế và dự toán