BỘ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Bộ

 • Bộ trưởng:Trương Minh Tuấn.
 • Thứ trưởng:
 1. Nguyễn Minh Hồng;
 2. Nguyễn Thành Hưng;
 3. Phạm Hồng Hải.

Khối các đơn vị tham mưu

 • Vụ Bưu chính
 • Vụ Công nghệ thông tin
 • Vụ Khoa học và Công nghệ
 • Vụ Kế hoạch – Tài chính
 • Vụ Hợp tác quốc tế
 • Vụ Pháp chế
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Thanh tra
 • Văn phòng

Khối các đơn vị chức năng

 • Cục Tần số vô tuyến điện
 • Cục Viễn thông
 • Cục An toàn thông tin
 • Cục Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Cục Báo chí
 • Cục Xuất bản, In và Phát hành
 • Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
 • Cục Thông tin đối ngoại
 • Cơ quan đại điện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng

Khối các đơn vị sự nghiệp

 • Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
 • Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
 • Trung tâm Internet Việt Nam
 • Trung tâm Thông tin
 • Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Báo Bưu điện Việt Nam
 • Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế
 • Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
 • Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam
 • Báo điện tử Vietnamnet
 • Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thông tin & Truyền thông

Doanh nghiệp trực thuộc