BỘ TÀI CHÍNH

Bộ Tài chính là cơ quan của chính phủ Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chínhngân sách nhà nướcthuếphí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp và hoạt động dịch vụ tài chính (gọi chung là lĩnh vực tài chính – ngân sách), hải quankế toánkiểm toán độc lập và giá cả trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính – ngân sách, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốncủa nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo hiện nay

Tổ chức

Cơ quan trực thuộc

 1. Phòng Tổng hợp Thư ký
 2. Phòng Hành chính
 3. Phòng Lưu trữ – Thư viện
 4. Phòng Báo chí – Tuyên truyền
 5. Đoàn xe
 6. Đại diện VP tại TP. Hồ Chí Minh
 1. Phòng Tổng hợp
 2. Phòng Khiếu tố
 3. Phòng Thanh tra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 4. Phòng Xử lý sau thanh tra
 5. Tạp chí Thanh tra tài chính
 6. Đại diện Thanh tra Bộ tại TP. Hồ Chí Minh
 1. Phòng Tổng dự toán
 2. Phòng Quản lý ngân sách nhà nước
 3. Phòng Quản lý Ngân sách Địa phương
 4. Phòng Tổng quyết toán
 5. Phòng Phân tích, dự báo và thống kê ngân sách
 • Vụ Đầu tư
 1. Phòng Chính sách Tổng hợp
 2. Phòng Đầu tư Trung ương
 3. Phòng Đầu tư Địa phương
 4. Phòng Quyết toán
 1. Phòng Chính sách thuế xuất khẩu và nhập khẩu
 2. Phòng Chính sách thuế GTGT, tiêu thụ đặc biệt
 3. Phòng Chính sách thuế thu nhập
 4. Phòng Chính sách thuế tài sản, tài nguyên, môi trường
 5. Phòng Chính sách phí, lệ phí và thu khác
 • Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính
 1. Phòng Ngân hàng
 2. Phòng Thị trường tài chính
 3. Phòng Các định chế tài chính
 4. Phòng Xổ số và trò chơi có thưởng
 1. Phòng Chế độ kế toán nhà nước
 2. Phòng Chế độ kế toán doanh nghiệp
 3. Phòng Chế độ kế toán ngân hàng và các tổ chức tài chính
 4. Phòng Chế độ kiểm toán
 5. Phòng Tổng hợp – Kiểm tra
 • Vụ Hợp tác quốc tế
 1. Phòng hội nhập kinh tế quốc tế
 2. Phòng hợp tác tài chính quốc tế
 3. Phòng Quản lý chương trình dự án
 4. Phòng Đối ngoại
 • Vụ Pháp chế
 1. Phòng Tổng hợp
 2. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật tài chính
 3. Phòng Pháp luật tài chính quốc tế
 4. Phòng Pháp chế ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm
 5. Phòng Pháp chế tài chính ngân hàng
 6. Phòng Pháp chế thuế, phí, lệ phí
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 1. Phòng Chính sách tổng hợp
 2. Phòng Biên chế tiền lương
 3. Phòng Tổ chức nhân sự 1
 4. Phòng Tổ chức nhân sự 2
 5. Phòng Đào tạo
 6. Phòng Kiểm tra
 • Vụ Thi đua Khen thưởng

Cơ quan chuyên ngành trực thuộc

 1. Văn phòng
 2. Phòng Tổng hợp, phân tích, dự báo
 3. Phòng Chính sách về giá và thẩm định giá
 4. Phòng giá hàng công nghiệp tiêu dùng
 5. Phòng giá hàng nông lâm thủy sản
 6. Phòng giá hàng tư liệu sản xuất
 7. Tạp chí Thị trường giá cả
 8. Trung tâm dữ liệu quốc gia về dịch vụ giá
 1. Văn phòng
 2. Phòng Kế hoạch và quản lý rủi ro
 3. Phòng Thanh toán nợ và thống kê
 4. Phòng Quản lý vay nợ trong nước
 5. Phòng Song phương 1
 6. Phòng Đa phương
 7. Phòng Bảo lãnh Chính phủ và Vay thương mại
 8. Phòng Tổ chức quốc tế và phi chính phủ
 9. Trung tâm dịch vụ giao nhận hàng viện trợ
 1. Văn phòng
 2. Phòng Phát triển thị trường bảo hiểm
 3. Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm nhân thọ
 4. Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ
 5. Phòng Quản lý, giám sát môi giới bảo hiểm
 6. Phòng Thanh tra
 7. Phòng Thống kê và thông tin thị trường bảo hiểm
 8. Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm
 1. Văn phòng
 2. Phòng Kế hoạch tổng hợp
 3. Phòng Quản lý an ninh thông tin
 4. Phòng Quản lý công nghệ thông tin
 5. Phòng Thống kê
 6. Phòng Dịch vụ công và nội dung số
 7. Phòng Thẩm định và kiểm tra
 8. Tạp chí tài chính điện tử
 9. Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật
 10. Trung tâm Dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin
 1. Văn phòng
 2. Phòng Tài nguyên, đất
 3. Phòng Tài sản xác lập sở hữu nhà nước
 4. Phòng Tài sản hành chính sự nghiệp
 5. Phòng Tài sản kết cấu hạ tầng
 6. Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản
 1. Văn phòng
 2. Phòng Tài vụ Kế toán
 3. Phòng Quản trị
 4. Phòng Bảo vệ
 5. Ban Tài chính
 6. Ban Đầu tư xây dựng
 7. Ban Quản lý công nghệ thông tin và vay nợ, trả nợ
 8. Ban Quản lý tài sản
 9. Ban Kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 10. Ban Quản lý các dự án

Các cơ quan quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực cụ thể

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc