BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thôngvận tải đường bộđường sắtđường sônghàng hải và hàng không trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộquản lý theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Bộ đặt tại số 80, phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Bộ trưởng hiện tại là ông Trương Quang Nghĩa.

Lãnh đạo hiện nay

Cơ cấu tổ chức

Cơ quan trực thuộc

 • Văn phòng Bộ
 • Thanh tra Bộ
 • Vụ Kế hoạch – Đầu tư
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Vụ Tài chính
 • Vụ An toàn giao thông
 • Vụ Kết cấu hạ tầng và giao thông
 • Vụ Pháp chế
 • Vụ Vận tải
 • Vụ Khoa học Công nghệ
 • Vụ Môi trường
 • Vụ Hợp tác quốc tế
 • Vụ Quản lý doanh nghiệp
 • Trung tâm Công nghệ thông tin
 • Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư
 • Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
 • Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương
 • Tổ Cố vấn Bộ trưởng
 • Hội đồng Khoa học và công nghệ giao thông vận tải
 • Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước các Công trình, Dự án trọng điểm

Các Tổng cục, cục

Báo chí, xuất bản

 • Báo Giao thông vận tải
 • Tạp chí Giao thông vận tải
 • Tạp chí Cầu đường
 • Tạp chí Con đường xanh
 • Tạp chí Vận tải ô tô
 • Tạp chí Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam
 • Tạp chí Vietnam Logistics review
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Học viện, nhà trường

 • Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải
 • Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải
 • Học viện Hàng không Việt Nam
 • Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
 • Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
 • Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải I
 • Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải II
 • Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II
 • Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III
 • Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền trung
 • Trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải Trung ương I
 • Trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải Trung ương II
 • Trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải Trung ương III
 • Trường Cao đẳng Hàng hải I
 • Trường Cao đẳng nghề đường sắt I
 • Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy I
 • Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy II
 • Trường Cao đẳng nghề hàng hải TP.Hồ Chí Minh
 • Trường Cao đẳng nghề Vinashin
 • Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Bắc
 • Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Nam
 • Trường Trung cấp nghề CNTT II
 • Trường Trung cấp nghề CNTT III
 • Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ
 • Trường Trung cấp nghề công nghiệp ô tô
 • Trường Trung cấp nghề đường bộ
 • Trường Trung cấp nghề đường thủy

Các Ban quản lý dự án

 • Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh
 • Ban Quản lý dự án 1 (PMU1)
 • Ban Quản lý dự án 2 (PMU2)
 • Ban Quản lý dự án 6 (PMU6)
 • Ban Quản lý dự án 7 (PMU7)
 • Ban Quản lý dự án 85 (PMU85)
 • Ban Quản lý dự án Thăng Long (PMU Thăng Long)
 • Ban Quản lý dự án An toàn giao thông (TSPMU)
 • Ban Quản lý dự án Đường Thủy (PMU-W)
 • Ban Quản lý dự án Đường sắt

Các doanh nghiệp

Tổng công ty

 • Tổng công ty Đường sắt Việt Nam [1]
 • Tổng công ty Hàng hải Việt Nam [1]
 • Tổng công ty Xây dựng Thăng Long
 • Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 [2]
 • Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4
 • Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5
 • Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6
 • Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8
 • Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ
 • Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông Vận tải
 • Tổng công ty Đường sông miền Nam
 • Tổng công ty Thương mại và Xây dựng
 • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
 • Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)
 • Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
 • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
 • Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam
 • Tổng công ty Vận tải thủy Việt Nam [3]
 • Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
 • Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
 • Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM)

Công ty

 • Công ty Vận tải đa phương chi
 • Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Trung ương
 • Công ty Dịch vụ vận tải Sài Gòn
 • Công ty cổ phần Hợp tác lao động nước ngoài
 • Công ty Vận tải và thuê tàu
 • Công ty Vật tư vận tải và Xây dựng công trình giao thông
 • Công ty Cơ khí giao thông vận tải 2
 • Công ty Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình giao thông
 • Công ty Sản xuất vật liệu giao thông 2
 • Công ty Xây dựng và thương mại
 • Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam
 • Công ty Xuất – Nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải