Cơ cấu tổ chức

so do pticc 2014

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Ông Nguyễn Việt Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông Đặng Hùng Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Nhâm Văn Hải - Thành viên HĐQT

- Bà Phùng Thu Nga - Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thuỳ Linh - Thành viên HĐQT

 

BAN KIỂM SOÁT

- Bà Cao Thúy Nga – Trưởng ban

- Bà Đỗ Thị Tuyết Mai - Thành viên

- Ông Nguyễn Trung Thành - Thành viên

 

BAN ĐIỀU HÀNH

- Ông Nhâm Văn Hải – Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Cao Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Bà Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Phạm Huy Chương - Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Văn Thoả - Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Xuân An - Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG – Ông Nguyễn Việt Thanh

Bài viết này cũng có bằng ngôn ngữ English