Mừng Ngày Phụ nữ Quốc tế 8/3/2019

GIỮ VỮNG TRUYỀN THỐNG NỮ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN Với truyền thống của Dơn vị trên 65 năm, trải qua các giai đoạn lịch sử, lực lượng nữ CBCNV Công ty luôn là những phụ nữ Bưu điện tiêu biểu giỏi việc nước, đảm việc nhà,.. read more →

08 Tháng 3 2019
0 Comment

Điều lệ Công ty 2018

Dieu le – Phan 1 Dieu le – Phan 2 Dieu le – Phan 3 Dieu le – Phan 4 Dieu le – Phan 5 read more →

20 Tháng 6 2018
0 Comment
20 Tháng 6 2018
0 Comment
20 Tháng 6 2018
0 Comment