Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nghi quyet HDQT – Bau Chu tich HDQT Nghi quyet HDQT – Bau Chu tich HDQT read more →

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Cong bo thong tin DHDCD thuong nien 2017 Nghi quyet DHDCD thuong nien 2017 Bien ban DHDCD thuong nien 2017 Nghi quyet HDQT – Bau Chu tich HDQT   read more →

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN 2017

Thong bao trieu tap DHDCD PTICC 2017 Bao cao cua HDQT – DHDCD PTICC 2017 Bao cao cua BKS – DHDCD PTICC 2017 Bao cao cua Ban TGD – DHDCD PTICC 2017 To trinh DHDCD PTICC 2017 Quy che lam viec – DHDCD PTICC 2017 read more →

Báo cáo tài chính – 2016 (Phần 1)

BCTC_2016 – Trang 1-7 BCTC_2016 – Trang 8-13 read more →

Báo cáo thường niên – 2016

Bao cao thuong nien 2016 – Web read more →